Senast uppdaterad [10.02.2022]

 

 1. Inledning

Betssons idrottsfond (”vi”, ”oss” eller ”vår”) är förpliktade att följa lagar och förordningar om dataskydd, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) (Förordning (EU) 2016/679). Vi respekterar integriteten för alla som interagerar med innehåll och kampanjer publicerade på Betssons Idrottsfond (”Tjänster”). Denna policy förklarar hur vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter som tillhör dig, användaren av våra tjänster (”du”) och gäller all information vi samlar in från dig när du använder tjänsterna. Läs denna sekretesspolicy (”Policy”) noggrannt.

”Personuppgifter” betyder information om dig som kan användas, enskilt eller tillsammans med annan information, för att identifiera dig som person. Genom att komma åt eller använda tjänsterna godtar du villkoren i denna policy.

Andra termer som inte definieras häri kommer att ha den innebörd som ges i tillämpliga villkor.

 

 1. Vilka vi är:

BML Group Ltd, ett maltesiskt bolag som är registrerade på adressen ‘Betsson Experience Centre’, Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Malta, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via tjänsterna, via webbplatsen betssonsidrottsfond.se (”Webbplats”).

 

 1. Vilken information samlar vi in?

Genom att du interagerar med oss och våra tjänster behandlar vi personuppgifter från dig, inklusive identifierande information som förnamn, efternamn, eller användarnamn, och kontaktuppgifter inklusive email och telefonnummer. Vi behandlar också annan personlig data som du godvilligt har skickat vid kommunikation med oss (via kontaktformulär), vilket kan inkludera olika typer av data som förslag, klagomål, frågor och data relaterat till pågående kampanjer eller annan information.

Vi samlar också in viss information om dig via cookies. Vi kräver ditt specifika samtycke för alla typer av cookies, förutom de cookies verkligen är nödvändiga. Observera att strikt nödvändiga cookies inte kan inaktiveras eftersom detta gör en del innehåll/funktioner otillgängliga. All information om vilka typer av cookies som vi använder och hur cookies kan inaktiveras finns i vår cookiepolicy och vår cookie-samtyckes-banner.

 

 1. Syftet med och lagliga grunder för bearbetning  

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:

 • Huvudsyftet med behandlingen av dina personuppgifter är att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna, inklusive godvilligt deltagande i kampanjer/initiativ som vi lanserar med jämna mellanrum. Datan som krävs för deltagande i sådana initiativ kommer att variera per initiativ och ska klargöras i regler och villkor för kampanjen.Generellt är den minimidata som krävs för att tillhandahålla tjänsterna ditt namn och och kontaktuppgifter (begränsat till e-postadress och telefonnummer). Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna administrera och genomföra kampanjen, inklusive att notifiera vinnar/na och genomföra prisutdelningen. Den här informationen samlas in och behandlas baserat på att du accepterar våra regler och villkor för kampanjen, dvs på grundval av ett kontrakt;
 • Vi kan använda dina personuppgifter för att svara på dina frågor, förslag eller för att lösa eventuella problem du kan ha med att använda våra tjänster;
 • Vissa uppgifter kan behandlas i anonym form för att analysera användningen av tjänsterna och ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder våra tjänster.
 • Dessutom kan vi alltid behandla dina personuppgifter enligt lagar och förordningar baserat på våra juridiska skyldigheter eller vårt berättigade intresse att t.ex. etablera, försvara eller utöva juridiska anspråk.

 

 1. Dela och överföra data 

Vi kan dela dina personuppgifter med våra affärspartners och personuppgiftsbiträden, inklusive våra gruppenheter, i syfte att förse dig med våra tjänster. Personuppgiftsbiträden agerar endast enligt våra instruktioner och alla personuppgifter som delas med dem kommer att omfattas av adekvata avtal som upprättats i enlighet med tillämplig lag. Här är kategorierna med mottagare som vi delar uppgifterna med:

 • Sociala medier-plattformar,   
 • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats; 
 • Partners som hjälper oss med underhåll och korrekt funktion av webbplatsen. 

Dessutom kan dina personuppgifter, där det krävs enligt lag eller i händelse av tvist, lämnas ut till en auktoriserad statlig myndighet eller tillsynsmyndighet. 

Tänk på att vi endast lagrar och behandlar dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i adekvata länder (inklusive våra partner som finns i länder på Europeiska kommissionens lista över tillräcklighet). Om vi samarbetar med partners utanför EES och dina personuppgifter överförs till och behandlas på en plats utanför EES i ett tredje land, territorium eller sektor som inte har visat sig ge en adekvat nivå av dataskydd av kommissionen kommer vi att göra detta endast med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausulerna. Var medveten om att listan över partners kan förändras över tid och därför kan vi på din begäran förse dig med de kategorier av partners som vi delar dina personuppgifter med och även specifik information om dataöverföringar till tredje länder.

 

 1. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

För att förse dig med tjänsterna måste vi behålla dina personuppgifter under den period som rimligen behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan fortsätta lagra dina personuppgifter om ytterligare lagring är nödvändig för att uppfylla lagkrav och/eller baserat på vårt legitima intresse för potentiella juridiska tvister. För mer information om villkoren för datalagring, kontakta oss på dataprivacy@betssongroup.com.

 

 1. Säkerhet

Vi åtar oss att se till att dina personliga data bevaras säkert hos oss. Vi har infört lämpliga tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig användning eller åtkomst, avslöjande, förändring och förstörelse. Dock är ingen metod för överföring på Internet, eller metod för elektronisk lagring, 100% säker. Vi gör vårt bästa för att skydda dina personliga data ändå, men kan inte garantera absolut säkerhet. Om det inträffar att din personliga information äventyras har vi procedurer på plats för att notifiera dig där vi är lagligt nödgade att göra så i enlighet med tillämplig lag.

 

 1. Dina rättigheter

Som ägare av uppgifterna har du vissa rättigheter med avseende på personuppgifterna som vi har samlat in från dig. Detta inkluderar följande rättigheter:

 • Rätt att få en bekräftelse på att Vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till eller erhålla en kopia av desamma. Observera att denna rättighet kan begränsas, t.ex. om informationen som blir tillgänglig skulle kunna avslöja personuppgifter om en annan person eller om Vi rättsligt hindras från att avslöja sådan information;
 • Rätt att begära ändring eller komplettering av dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter i den mån detta inte är begränsat av lagstiftning;    
 • Rätt till borttagning av uppgifter i fall då:   
 • Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för;
 • Den lagliga grunden för behandling är enligt samtycke och du tar tillbaka ditt samtycke;
 • Du invänder mot behandling baserat på legitima intressen, och det finns inget övervägande intresse att fortsätta behandla;
 • Databehandlingen sker för anpassad marknadsföring och du har invändningar mot sådan behandling;
 • Databehandlingen är olaglig; eller i fall då
 • Personuppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet.

Observera att rätten till radering inte är absolut och kan vara begränsad t.ex. på grund av våra juridiska skyldigheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

 • Rätt att begränsa behandlingen i fall då:
 • Du har bett oss att ändra dina uppgifter och vi håller på att verifiera att dessa uppgifter är korrekta;
 • Hanteringen av personuppgifterna har varit olaglig och du kräver begränsning i stället för borttagning;
 • Dina personuppgifter inte längre behövs för tjänsterna, men du ber oss att behålla dem för att upprätta, utöva eller försvara ett juridiskt krav; eller i fall då
 • Du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter och vi utvärderar om våra legitima intressen åsidosätter dina.
 • Rätt till uppgiftsportabilitet, dvs rätten att överföra personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, där behandlingen är baserad på samtycke eller kontrakt och utförs på automatiserade sätt;
 • Rätt till invändningar där behandling baseras på legitima intressen. Detta kommer att kräva en balanserad bedömning av dina intressen, rättigheter och friheter mot Våra legitima intressen;
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den Medlemsstat där du har din vardagliga adress, arbetsplats eller plats för påstådd överträdelse. Du kan också skicka in ett klagomål till vår ledande tillsynsavdelning, Kontoret för information och Dataskyddskommissionen på Malta.

Observera att vi inte använder automatiserat beslutsfattande och/eller profilering när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer att svara på dina önskemål om dina rättigheter inom 30 dagar (denna period kan komma att förlängas ytterligare i enlighet med gällande lag). 

 

 1. Länkar till andra webbplatser

Tjänsterna kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger eller driver. Vi kontrollerar, rekommenderar eller stöder inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll, produkter, tjänster eller integritetspraxis. Vi uppmuntrar dig därför att läsa sekretessmeddelandena på andra webbplatser du besöker.

 

 1. Kontakta oss

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar är Applied Digital Media LTD.

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som kan nås på dataprivacy@betssongroup.com eller BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om våra metoder för insamling av dina uppgifter går det bra att kontakta oss via e-postadressen som anges ovan.

 

 1. Uppdateringar av denna policy

Denna policy kan uppdateras då och då. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn. Vi kommer alltid att ange, högst upp i denna policy, när den senast uppdaterades. Om ändringarna är betydande kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande, i enlighet med tillämplig lag.